Zarządzenie Nr 8/2012

Dyrektora Gimnazjum w Ścinawie Małej

z dnia 27 września 2012 r.

 

w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w Gimnazjum w Ścinawie Małej w roku szkolnym 2012/2013.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 186, poz. 1245) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,  Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2012/2013 w Gimnazjum w Ścinawie Małej ustala się następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (bez konieczności odpracowania):

Lp.

Dzień wolny

1.

2 listopada 2012 r. (piątek; dzień wolny dla uczniów klas I – III)

2.

23 kwietnia 2013 r. (wtorek; egzamin gimnazjalny – część humanistyczna; dzień wolny dla uczniów klas I – II)

3.

24 kwietnia 2013 r. (środa; egzamin gimnazjalny – część matematyczno – przyrodnicza; dzień wolny dla uczniów klas I – II)

4.

25 kwietnia 2013 r. (czwartek; egzamin gimnazjalny – język obcy nowożytny; dzień wolny dla uczniów klas I – II)

5.

2 maja 2013 r. (czwartek; dzień wolny dla uczniów klas I – III)

6.

31 maja 2013 r. (piątek; dzień wolny dla uczniów klas I – III)

§ 2.

Zobowiązuje się wychowawców klas I – III Gimnazjum do przekazania rodzicom uczniów informacji, że podczas dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w Gimnazjum w Ścinawie Małej będą organizowane zajęcia opiekuńczo - wychowawcze.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.